Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan: Frank’s Smoke House, gevestigd te Wittenburgergracht 303; 1018 ZL Amsterdam; Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden een bestelling wordt gedaan bij Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.
2.3. Bij het plaatsen van een bestelling bij www.smokehouse.nl/ gaat de Afnemer akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Vertrouwelijke informatie
3.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1. De prijzen van Leverancier zijn inclusief de verschuldigde 6% of 21% B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzendkosten zijn niet inclusief tenzij anders vermeld. De verzendkosten worden aangegeven voor het afrekenen van de bestelling.
4.2. Leverancier biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan die ieder hun eigen betalingsvoorwaarden hebben. Voor Nederlandse Afnemers is het mogelijk te betalen via iDEAL, creditcardbetaling en overschrijving. De transactiekosten worden niet doorberekend aan de Afnemer. Alle creditcard- en iDEAL betalingen zijn kosteloos.

Artikel 5. Aanbiedingen
5.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. De Leverancier heeft het recht alle prijzen te wijzigen.

Artikel 6. Afwijkend gewichten
6.1. Gelet op de natuurlijke structuur van diverse producten is het niet altijd mogelijk het uiteindelijke gewicht exact te bepalen. De gewicht van de afgeleverd producten kan afwijken van wat is op de site aangegeven. De afgeleverd gewicht zal niet minder zijn dan de gewicht op de site aangegeven.

Artikel 7. Levering
7.1. Levertijden zijn indicatief en worden op de site www.smokehouse.nl/ weergegeven. Bestellingen worden bezorgd op dinsdag,woensdag,donderdag en vrijdag, behalve als specifiek afgesproken en geconfirmeerd met leverancier. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Leverancier, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
7.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de producten op een door de Afnemer opgegeven adres worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de producten over op Afnemer.
7.3. Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren in verband met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst. Indien het geleverde c.q. de verpakking beschadigd is, dient de Afnemer binnen 2 dagen contact met Leverancier op te nemen.
7.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om een adres van aflevering te geven waar iemand aanwezig is om de bestelling te ontvangen. Mocht het onmogelijk zijn om de bestelling te bezorgen op aangegeven adres, vervalt alle verantwoordelijkheid van de Leverancier. De bezorgdienst zal in totaal 3 pogingen (inclusief de eerste poging) doen om de bestelling te bezorgen. Als de pakket niet kan worden bezorgd, wordt deze terug verstuurd naar de Leverancier. In dit geval heeft de Afnemer geen recht op geld restitutie.
7.5. Houdbaarheid. Producten worden voorzien van een THT (ten minst houdbaar tot) datum. Met deze datum is rekening gehouden met een levering tijd van 2 dagen en dat daarna de product wordt gekoeld bewaard bij maximaal 4 graden. Afnemer is verplicht om de besteld producten worden in de koelkast te plaatsen onmiddellijk na ontvangst om de aangegeven THT datum te kunnen garanderen. Producten dat worden binnen 48 uur geleverd en na aflevering in de koelkast bewaard worden hebben een minimaal houdbaarheid van 5 dagen na aflevering, behalve als anders aangegeven op www.smokehouse.nl/

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Leverancier bestelde producten blijven eigendom van Leverancier, zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Op alle afbeeldingen weergegeven op www.smokehouse.nl/ geldt een copyright op naam van Frank’s Smoke House. Het onrechtmatig kopiëren van deze afbeeldingen zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 10. Communicatie
10.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden of foutieve bestellingen ontstaan door verstoorde communicatie, zoals een storing in de internetverbinding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Afnemer.
11.2. De aansprakelijkheid van Leverancier strekt in ieder geval niet verder dan de directe schade ter hoogte van het door Leverancier gefactureerde bedrag. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier.
11.3. In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.
11.4. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken.

Artikel 12. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
12.1. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Leverancier gedane bestellingen, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
12.2. Zodra zich een onder lid 1 genoemde omstandigheid voordoet zal Leverancier daarvan mededeling doen aan de Afnemer.
12.3. Indien nakoming door Leverancier tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Artikel 13. Reclamaties en klachten
13.1. Indien de Afnemer kan aantonen dat het bestelde product niet voldoet aan de bestelling, heeft Afnemer het recht deze te retourneren. Leverancier zal de transportkosten vergoeden en een nieuw product dat voldoet aan de bestelling van Afnemer versturen.
13.2. Voedingsmiddelen kunnen door de Afnemer niet worden geretourneerd. Voor alle non-food producten geldt dat deze binnen 14 dagen met voorafgaande toestemming van Leverancier kunnen worden geretourneerd, mits de verpakking niet is beschadigd. De verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de Afnemer.
13.3. Leverancier streeft ernaar de klachten van Afnemer zo snel als mogelijk in behandeling te nemen. Klachten worden doorgaans het snelste per email afgehandeld.

FH 19-10-2017

Winkelwagen

Let op!

Helaas is het door grote drukte niet meer mogelijk om via onze website een bestelling voor de kerst te plaatsen. U bent van harte welkom in onze echte winkel!